NHUỘM ĐEN (STEEL OXIDENT BLACKEN)

Oxit đen, hóa đen, oxy hóa, oxit hóa, thụ động hóa màu đen, . . . những thuật ngữ này đều đề cập đến quá trình hình thành...